Studium Chrześcijańskiego Wschodu - nagłówek graficzny

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Studium Chrześcijańskiego Wschodu
z siedzibą w Warszawie, przy u. Dominikańskiej 2
e-mail: sekretariat.ikona@gmail.com

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Studium Chrześcijańskiego Wschodu jest możliwy pod adresem e-mail: sekretariat.ikona@gmail.com

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do Studium Chrześcijańskiego Wschodu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Dostęp do Pani / Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Studium Chrześcijańskiego Wschodu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez
Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji, a po przyjęciu do
Studium Chrześcijańskiego Wschodu dane te będą przechowywane i przetwarzane przez okres 2 lat. W przypadku zapisu na Warsztaty Pisania Ikon, 4 lat.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do dokonania zapisu i uczestniczenia w zajęciach w ramach Studium Chrześcijańskiego
Wschodu.